Condicions d’Ús

1. Introducció

GRUP AUGUSTA JURIF CONSULTORS S.L., en endavant Jurif, es una companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada al Carrer Mallorca, 277, 4º 2ª – 08037 Barcelona, amb C.I.F. B63716047 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 37168, Foli 205, Fulla B301238, Inscripció 1a.
El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de GRUP AUGUSTA JURIF CONSULTORS S.L. o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Preguem que llegeixin atentament les Condicions d’ús. El fet d’accedir a la pàgina web i fer ús dels seus materials implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserves, les presents condicions d’ús. Si no està conforme amb les condicions d´ús caldria que s’abstingui de fer servir aquesta web i els formularis.

2. Objecte

La pàgina web conté material preparat per Jurif amb una finalitat únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que el material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent.
Jurif es reserva el dret de realitzar qualsevol classe de modificació en la pàgina web i en qualsevol moment sense necessitat de preavisar a l’usuari.
En cap cas, el material contingut en la pàgina web és substitutiu de l’assessorament legal o d’un altre naturalesa. Per això l’usuari no ha d’actuar en base a la informació obtinguda en aquesta pàgina, sense haver recorregut prèviament a l’assessorament professional.

3. Compromisos amb els usuaris

Amb caràcter general, l’usuari s’obliga al compliment de les condicions d’ús, així com el compliment de les advertències o instruccions d’us contingudes en aquestes. L’usuari es compromet a utilitzar el contingut, productes i/o serveis de forma lícita, sense faltar a la moral i a l’ordre públic, abstenir-se d’utilitzar la pàgina web de forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix.
• L’usuari es compromet a proporcionar informació verídica en els formularis de la web.
• L’accés a la pàgina web no suposa una relació entre l’usuari i el titular de la pàgina.

4. Protecció de dades

Jurif protegirà les dades personals dels usuaris i els utilitzarà sempre i quan l’usuari hagi donat el seu consentiment i fins a on la llei ho permeti. Pot trobar me informació al respecte an l’apartat de “Política de privacitat”.

5. Modificació de les Condicions d’ús

Jurif es reserva el dret a modificar o actualitzar les condicions d’ús en qualsevol moment.

6. Mitjans de comunicació

Respecte de qualsevol comunicació entre Jurif i l’usuari, aquest s’haurà de dirigir a: jurif@jurif.com

7. Independència e integració de les clàusules

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules d’aquestes condicions d’ús no afectarà a d’eficàcia de la resta.
Aquestes clàusules hauran de ser substituïdes o integrar-se amb altres, que siguin conformes a la llei i que responguin a la finalitat de les que s’han substituït.

8. Enllaços amb tercers

Les condicions d’ús a les que ens referim fan referència a la pàgina web de Jurif, i per tant, en cap cas aplica per als enllaços a terceres pàgines web que pugui contenir, de manera que Jurif no assumeix cap responsabilitat que pugui provenir dels citats enllaços, els quals tenen la seva política de condicions d’ús.