Elevat a 50.000€ el límit exempt d’aportar garantía per ajornar o fraccionar deutes

L’Ordre HFP/311/2023, emesa el 28 de març de 2023, l’entrada en vigor de la qual va ser el 15 d’abril de 2023, es una normativa que modifica el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’aplaçament o fraccionament dels pagaments. Aquesta ordre eleva el límit exempt de 30.000 euros, establert per l’Ordre HAP2178/2015, a 50.000 euros.

Abans de l’entrada en vigor d’aquesta nova ordre, si una persona o entitat sol·licitava un aplaçament o fraccionament de pagament per un import igual o superior a 30.000 euros, estava obligada a presentar garanties per recolzar la seva sol·licitud. Tanmateix, amb l’Ordre HFP/311/2023, s’incrementa aquest límit a 50.000 euros, el que implica que les sol·licituds d’aplaçament o fraccionament per sota d’aquesta xifra ja no requeriran la presentació de garanties, com s’especifica en l’art. 2 de l’Ordre.

Tal com es va disposar posteriorment mitjançant l’Ordre HFP/583/2023, de 7 de juny, que va entrar en vigor el 11 de juny de 2023, aquesta mateixa situació s’aplica als deutes derivats de tributs cedits la gestió recaptatòria de les quals correspon a les comunitats autònomes, el límit de les quals ara també està en 50.000 euros.

¿Quin objectiu te aquesta modificació?

Facilitar l’accés d’aplaçaments i fraccionaments de deutes a un major numero de contribuents. Això permet que els que tinguin un deté inferior a 50.000 euros puguin beneficiar-se d’aquestes facilitats sense haver de presentar garanties, el que redueix la càrrega administrativa i simplifica el procés.