S’introdueix un tipus de gravamen reduit a l’Impost sobre Societats per a micropimes i empreses emergents

A partir de l’1 de gener de 2023, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE) va introduir un nou tipus de gravamen del 23% en l’Impost sobre Societats (IS) amb vigència indefinida pels períodes impositius que comencin a partir d’aquesta data.

¿Qui pot beneficiar-se d’aquesta rebaixa?

Es podran beneficiar d’ aquesta rebaixa les entitats de les quals els seu import net de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió d’ euros i que no tinguin la consideració d’ entitat patrimonial.

La determinació de l’import net de la xifra de negocis es regirà per les disposicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 101 de la Llei de Impost de Societats (LIS).

¿Quin va ser l’objectiu d’aquesta modificació?

L’objectiu d’aqueta llei es reduir la carga tributaria de les petites empreses, les quals fins al moment venien tributant al 25%.