Es pot sol·licitar la baixa per menstruació dolorosa?

A partir de l’1 de juny de 2023 en la Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer (BOE 01/03/2023) es reconeix la baixa per menstruació dolorosa.
Però tal com s’especifica en la llei aquesta serà d’aplicació per les dones que pateixin una menstruació incapacitant secundaria, es a dir, que tinguin dolors menstruals generats per una patologia prèviament diagnosticada com seria per exemple la endometriosis.

Segons l’article 169 de la Llei General de la Seguretat Social aquesta baixa tindrà la consideració de situacions especial d’incapacitat temporal per contingències comuns i cada procés es considerarà nou sense computar als efectes del període màxim de duració de la situació d’incapacitat temporal, i de la seva possible prorroga, es a dir, quan una dona sol·licita una baixa mèdica degut a la menstruació incapacitant secundaria, cada procés de baixa es considera independent. Això significa que es tracta com una nova situació i no es té en compte per calcular el temps màxim permès de durada de la incapacitat temporal ni de la seva possible pròrroga.

També s’especifica que l’obligació de cotitzar continuarà en la situació d’incapacitat temporal i que el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del dia de la baixa en la feina.

Per poder sol·licitar la baixa per menstruació incapacitant secundaria, com hem especificat anteriorment i com per a qualsevol malaltia comú, es requereix la constatació de la situació per part d’un metge.